เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

นายแพทย์นิพัฒน์ ธีรตกุลพิศาล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์

นายแพทย์ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร

แพทย์วิจัย

นายแพทย์จักรภัทร บุญเรือง

แพทย์วิจัย

ธิดารัตน์ อามาตสมบัติ

พยาบาลวิจัยอาวุโส

อรอรุณ สุริสาร

พยาบาล

การให้คำปรึกษา

กานต์ชนก ฤกษ์อุโฆษ

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา

อัศนีย์ ชั้นแจ่ม

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลอาวุโส

ประภาวรินทร์ สิทธิสถิตย์

เจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษา

วิชญาดา ศรีพูนบุญ

เจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษา

จิรายุทธ ศรีปัญจากุล

เจ้าหน้าที่เนวิเกเตอร์

ห้องยา

สุเนตร โปษยะวัฒนากุล

เภสัชกร

อาตีฟ เง๊าะ

ผู้ช่วยเภสัชกร

ห้องปฏิบัติการ

รพี ไตรชวโรจน์

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

นันทนา ตันติบูล

เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์

ปนัดดา สว่างสินธุ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

วราภรณ์ สิงห์หลอด

เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์

ศุภกิจ วนะสิทธิ์

เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์

ปิยะพร กันทาเดช

เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์

เวชระเบียน

โชติกา ปราบจันทึก

เจ้าหน้าที่ให้การดูแลและสนับสนุน

ชลธิชา หาญอารีย์

เจ้าหน้าที่ให้การดูแลและสนับสนุน

การเงิน

ฑิพานันท์ ชมภู

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

พลอยภัทร์ชา อัศววัฒนกูล

เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายบริหาร

กฤตพร เติมวาณิช

ผู้จัดการพริบตา แทนเจอรีน คลินิก

กฤติมา สมิทธิ์พล

หัวหน้าคลินิก

คลินิกเพื่อสุขภาพ
คนข้ามเพศแห่งแรกในไทย

เปิดบริการ

จันทร์ - เสาร์ 10.00 - 17.00 น.

รับคิวให้บริการคิวสุดท้ายก่อนเวลา 15.00 น.